Вітаємо на нашому порталі!

Новини сайту

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

У наш час англiйська мова набула величезної популярностi, оскiльки є спiльною мовою майже для 400 млн. людей з рiзних кpaїн, нею користуються дiячi науки i культури, бiзнесмени, журналiсти, туристи в ycix куточках світу. Це одна з робочих мов Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, Олiмпiйських iгop.

 Навчання англійської мови у виші підпорядковується єдиній основній цілі – забезпечити задоволення вимог вільно орієнтуватися в загальному та фаховому англомовному середовищі і мати достатньо навиків вільно висловлюватись.

Цьому завданню повинні бути підпорядковані вдало підібрані теми із відповідними текстами, діалогами та граматичними завданнями. Особлива увага повинна приділятися принципу комунікативної спрямованості для реалізації якого вдало підібрані тематичні діалоги та полілоги повинні відіграти основну роль.

Враховуючи надзвичайно малу кількість годин, які виділені в обсязі навчальної роботи для всіх спеціальностей, викладачам потрібно будувати свою роботу наступним чином:

Вивчення англійської мови пройти в ході основного та додаткового курсів.

Враховуючи практику попередніх років, де випускники шкіл демонстрували низький рівень знань та майже повну відсутність мовленнєвих навиків пройти під час основного курсу 23 основних теми для реалізації загальних цілей, приділяючи значну увагу розвитку навиків аудіювання, читання, мовлення, письма та володінню граматичними явищами.

Мета: формування у здобувачів вищої освіти професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Завдання:

- практичне: формувати у здобувачів вищої освіти загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному середовищі;

- освітнє: сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти здатності до самоосвіти, що надасть їм змогу продовжувати вивчати мову і після закінчення вищого навчального закладу;

- пізнавальне: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних видів діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

- розвиваюче: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів мови, а також позитивне ставлення до вивчення мови;

- соціокультурне: досягти розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних і академічних ситуацій. 

Квітникарство — один з напрямів декоративного садівництва. Воно має справу з вирощуванням рослин для прикрашання парків і скверів

Мета дисципліни: вивчити сортимент декоративно-листяних та красиво-квітучих рослин не захищеного ґрунту, види квітників, розробку проектів та ескізів квітників різного типу, способи розмноження однорічників, дворічників та багаторічників, технології вирощування та догляду за ними. Вивчити технології вирощування рослин в теплиці на зріз та вигонку.

Безпека життєдіяльності - нормативна дисципліна, яка вивчає загальні закономірності виникнення небезпеки та громадсько -політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико -профілактичні та освітньо -виховні засоби та заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі. Дисципліна тлумачить проблеми охорони здоров'я та безпеки людини у надзвичайних ситуаціях, виявляє та ідентифікує небезпечні та шкідливі фактори, розробляє методи та засади захисту людини шляхом зниження небезпечних та шкідливих факторів до допустимих значень, тобто вивчає небезпеки та захист від них.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки молодший спеціаліст. Мета навчальної дисципліни “Гідротехнічні споруди ” полягає у вивченні закономірностей проектування, побудови та експлуатації гідротехнічних споруд на водних об’єктах ботанічних садів і парків відпочинку, на території населених пунктів, в зелених зонах міста та гідропарках, присадибних ділянках тощо. В основі вивчення курсу лежить розгляд питань, пов’язаних із особливостями використання гідроспоруд в ландшафтній архітектурі та озелененні.

Головне завдання  курсу полягає в тому,щоб навчити студентів визначити та детально характеризувати головні деревні і чагарникові породи, а також науково - обгрунтованого використання їх у лісовому та садово - парковому господарстві.

Мета: розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотвірних, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей; практичне володіння мовою в межах програми, що передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту в певній галузі можливість спілкування в обсязі тематики, обумовленої програмою, отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху, а також користуватися популярними джерелами – журналами та газетами англійською мовою – для отримання інформації у сферах політичного,суспільного, культурного життя.

Завдання: вдосконалення знань та розвиток навичок практичного володіння, спілкування, перекладу, читання, письмового мовлення та граматичної компетенції студентів з лінгвокраїнознавства та культурології,ситуативного мовлення та фахового спілкування. Предметом навчання є лексико-граматичний стан сучасної англійської мови ділового спілкування у даній сфері.

 Знати:

             - необхідний мінімум лексичних одиниць;

             - нормативну граматичну базу;

             - формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;

            - морфологічну і синтаксичну структуру даної мови;

             - характеристику терміносистеми;

             - мовні форми ділового спілкування.

Вміти:

             - практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської                                      діяльності відповідно до програми курсу;

             - теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;

             - сприймати на слух аутентичні тексти відповідно до тематики курсу та мати                                  навики відтворення інформації у тестовому форматі;

             - викласти думку з дотриманням параметрів комунікативності та мовної правильності;

             - читати, розуміти і перекладати аутентичні тексти зі спеціальності;

             - вести бесіду на тематику розмовних тем;

             - працювати з різними типами словників.

Мета: розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотвірних, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей; практичне володіння мовою в межах програми, що передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту в певній галузі можливість спілкування в обсязі тематики, обумовленої програмою, отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху, а також користуватися популярними джерелами – журналами та газетами англійською мовою – для отримання інформації у сферах політичного,суспільного, культурного життя.

Завдання: вдосконалення знань та розвиток навичок практичного володіння, спілкування, перекладу, читання, письмового мовлення та граматичної компетенції студентів з лінгвокраїнознавства та культурології,ситуативного мовлення та фахового спілкування. Предметом навчання є лексико-граматичний стан сучасної англійської мови ділового спілкування у даній сфері.

 Знати:

             - необхідний мінімум лексичних одиниць;

             - нормативну граматичну базу;

             - формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;

            - морфологічну і синтаксичну структуру даної мови;

             - характеристику терміносистеми;

             - мовні форми ділового спілкування.

Вміти:

             - практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської                                      діяльності відповідно до програми курсу;

             - теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;

             - сприймати на слух аутентичні тексти відповідно до тематики курсу та мати                                  навики відтворення інформації у тестовому форматі;

             - викласти думку з дотриманням параметрів комунікативності та мовної правильності;

             - читати, розуміти і перекладати аутентичні тексти зі спеціальності;

             - вести бесіду на тематику розмовних тем;

             - працювати з різними типами словників.

Основним завданням вивчення дисципліни є підготовка молодших спеціалістів вправно володіти основними концепція озеленення ландшафтів, які володіють технікою об’єднання різних елементів ландшафту у функціональному, художньому, просторовому і колористичному відношеннях.

Організація робіт в садово-парковому господарстві полягає в оволодінні її теоретичними основами і формуванні навичок із практичного їх заснування, а саме: в ознайомленні з  функцією управління, в межах якої здійснюється розподіл садово-паркових господарських робіт поміж окремими робітниками та їх групами та узгодження їх діяльності, виховання творчого підходу до рішення виробничо-біологічних проблем садово-паркового господарства з врахуванням економічних інтересів суспільства.


о

Метою вивчення дисципліни є отримання загальних відомостей з усього комплексу геодезичних і топографічних робіт, які виконують для вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації об’єктів садово-паркового господарства; готує майбутніх спеціалістів для кваліфікованого використання топографічних матеріалів та самостійного виконання геодезичних вимірювань; розв'язання окремих типових інженерно-геодезичних задач.

Дана дисципліна спрямована сформувати національно-мовну особистість,ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні,з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів,навчати їх професійного мовлення,збагатити словник термінологічною,фаховою лексикою,підвищити загальний рівень майбутніх фахівців.

Метою вивчення дисципліни є загальна початкова професійна підготовка фахівців садово-паркового господарства, формування загального уявлення про галузь, основні напрямки і види робіт, які виконує спеціаліст садово-паркового господарства.

       В   результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-          місце галузі в системі народного господарства України;

-          основні галузеві спеціалізації;

-          види підприємств садово-паркового господарства;

-          основні види робіт, які виконують спеціалісти галузі. Майбутні спеціалісти повинні вміти:

-          виконувати елементарні роботи по догляду за об'єктами садово-паркового господарства.

Дисципліна «Вступ до фаху»  формує загальну уяву студентів про види навчальних дисциплін, які він вивчатиме в процесі підготовки, іх значення та взаємозв’язок між собою.

Навчальна дисципліна "Етика і психологія ділових відносин" відіграє важливу роль у підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності та продуктивної співпраці у будь-якій сфері. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти необхідного теоретичного базису і практичних вмінь для реалізації належної ділової поведінки, виховання культури спілкування та взаємовідносин для майбутньої професійної діяльності.

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Завданнями навчання є:

-      отримання знань та вмінь із розв'язання актуальних завдань комплексної механізації аграрного виробництва, ефективного використання ресурсів, машин та обладнання,

-       проектування експлуатаційних і технологічних регламентів, обґрунтування структури комплексів машин та машинного парку і управління виробничими процесами з урахуванням умов господарств різних організаційних форм.

Вивчення навчальної дисципліни повинно мати практичне спрямування з

урахуванням умов майбутнього використання фахівців.

 


Робоча програма курсу, завдання і методичні вказівки по змістових модулях "Основи нарисної геометрії", "Інженерна графіка", "Складальне і будівельне креслення"

Навчально-виробнича практика для студентів четвертого курсу спеціальності "Агроінженерія" триває сім тижнів і включає наступні розділи:

- Технологія виробництва сільськогосподарської продукції- 60 годин ( 2 кредити),

- Машини і обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції-60 годин ( 2 кредити),

- Ел.обладнання сільського господарства-60 годин ( 2 кредити),

- Ремонт обладнання-30 годин ( 1 кредит),

У курсі «Німецька мова за професійним спрямуванням» викладена необхідна сукупність навчально-методичних матеріалів для набуття актуальних знань, розвитку практичних умінь та навичок, формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. Наводиться широкий спектр інформаційно-аналітичного матеріалу, який розкриває зміст і специфіку  даного курсу.

Мета: навчити студентів вільно володіти рецептивними та продуктивними видами мовленнєвої діяльності для вирішення нестандартних комунікативних завдань особистісно-професійного характеру засобами німецької мови.

Видання відповідає вимогам концепції навчання іноземної мови в сучасних умовах, а освоєння запропонованої програми курсу допоможе здобувачам освіти використовувати в майбутньому набуті знання в професійній сфері.

Мета: розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотвірних, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей; практичне володіння мовою в межах програми, що передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту в певній галузі можливість спілкування в обсязі тематики, обумовленої програмою, отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху, а також користуватися популярними джерелами – журналами та газетами англійською мовою – для отримання інформації у сферах політичного,суспільного, культурного життя.

Завдання: вдосконалення знань та розвиток навичок практичного володіння, спілкування, перекладу, читання, письмового мовлення та граматичної компетенції студентів з лінгвокраїнознавства та культурології,ситуативного мовлення та фахового спілкування. Предметом навчання є лексико-граматичний стан сучасної англійської мови ділового спілкування у даній сфері.

 Знати:

             - необхідний мінімум лексичних одиниць;

             - нормативну граматичну базу;

             - формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;

            - морфологічну і синтаксичну структуру даної мови;

             - характеристику терміносистеми;

             - мовні форми ділового спілкування.

Вміти:

             - практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської                                      діяльності відповідно до програми курсу;

             - теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;

             - сприймати на слух аутентичні тексти відповідно до тематики курсу та мати                                  навики відтворення інформації у тестовому форматі;

             - викласти думку з дотриманням параметрів комунікативності та мовної правильності;

             - читати, розуміти і перекладати аутентичні тексти зі спеціальності;

             - вести бесіду на тематику розмовних тем;

             - працювати з різними типами словників.

У курсі "Німецька мова за професійним спрямуванням" викладена необхідна сукупність навчально-методичних матеріалів для набуття актуальних знань, розвитку мовленнєвих умінь та навичок, формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти.

Наводиться широкий спектр інформаційно-аналітичного матеріалу, який розкриває зміст і специфіку даного курсу.

Мета: навчити здобувачів освіти вільно володіти рецептивними та продуктивними видами мовленнєвої діяльності у процесі вирішення різноманітних та нестандартних завдань комунікативного характеру.

Видання відповідає вимогам концепції навчання іноземної мови в сучасних умовах, а освоєння запропонованої програми курсу допоможе здобувачам спеціальності 208 "Агроінженерія" використовувати набуті знання в особистій та  професійній сферах.

У курсі «Німецька мова за професійним спрямуванням» викладена необхідна сукупність навчально-методичних матеріалів для набуття актуальних знань, розвитку практичних умінь та навичок, формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. Наводиться широкий спектр інформаційно-аналітичного матеріалу, який розкриває зміст і специфіку  даного курсу.

Мета: навчити студентів вільно володіти рецептивними та продуктивними видами мовленнєвої діяльності для вирішення нестандартних комунікативних завдань особистісно-професійного характеру засобами німецької мови.

Видання відповідає вимогам концепції навчання іноземної мови в сучасних умовах, а освоєння запропонованої програми курсу допоможе здобувачам освіти використовувати в майбутньому набуті знання в професійній сфері.

Вивчення дисципліни-формування  знань і навичок , необхідних для вивчення  всіх  спеціальних дисциплін , що вивчають із спеціальності  5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».

 

Викладач: Леськів Микола Степанович

лекції, прктичні. розділи:статика, кінематика, динаміка, опір матеріалів і детал машин

Програма технологічного профілю навчання за спеціалізацією «Агровиробництво» призначена для формування ключових і предметної проектно-технологічної компетентностей старшокласників; подальшого свідомого вибору професій агровиробництва або споріднених професій;  реалізації проектно-технологічної діяльності в соціально-комунікативній взаємодії з іншими.


Головною метою дисципліни є формування проектно-технологічної компетентності старшокласників, що  спрямована на реалізацію їхнього творчого потенціалу, готовність і здатність ефективного пошуку і застосування потрібних знань, умінь, способів діяльності, свідомого професійного самовизначення, самоідентифікації і самовираження.

Дисципліна ТВПЗСГП передбачає вивчення наступних розділів:   

 -        основні закони землеробства,фактори життя рослин,

-         основні технологічні процеси в тваринництві та рослинництві,

-         прогресивні технології вирощування с/г культур,

-          основи годівлі та розведення с/г тварин,

-         режими і способи зберігання сільськогосподарської продукції.

Навчальний курс “Фізика” охоплює всі основні розділи загального курсу фізики як фундаментальної дисципліни, необхідні для розуміння суті фізичних явищ, використовуваних в сучасних технічних пристроях.

Для засвоєння матеріалу навчальної програми необхідно мати знання з елементарної фізики, математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії.

Основна мета вивчення дисципліни — опанувати теорію, набути навичок виконання лабораторних робіт, виробити фізичне мислення та інтуїцію, навчитися застосовувати здобуті знання та навички для розв’язання практичних завдань.

Мета: розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотвірних, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей; практичне володіння мовою в межах програми, що передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту в певній галузі можливість спілкування в обсязі тематики, обумовленої програмою, отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху, а також користуватися популярними джерелами – журналами та газетами англійською мовою – для отримання інформації у сферах політичного,суспільного, культурного життя.

Завдання: вдосконалення знань та розвиток навичок практичного володіння, спілкування, перекладу, читання, письмового мовлення та граматичної компетенції студентів з лінгвокраїнознавства та культурології,ситуативного мовлення та фахового спілкування. Предметом навчання є лексико-граматичний стан сучасної англійської мови ділового спілкування у даній сфері.

 Знати:

             - необхідний мінімум лексичних одиниць;

             - нормативну граматичну базу;

             - формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;

            - морфологічну і синтаксичну структуру даної мови;

             - характеристику терміносистеми;

             - мовні форми ділового спілкування.

Вміти:

             - практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської                                      діяльності відповідно до програми курсу;

             - теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;

             - сприймати на слух аутентичні тексти відповідно до тематики курсу та мати                                  навики відтворення інформації у тестовому форматі;

             - викласти думку з дотриманням параметрів комунікативності та мовної правильності;

             - читати, розуміти і перекладати аутентичні тексти зі спеціальності;

             - вести бесіду на тематику розмовних тем;

             - працювати з різними типами словників.

  • Викладач: Світлана Куца

Метою викладання дисципліни є:

 - засвоєння студентами загальних понять про систему  освіти України;

- детальне ознайомлення з спеціальністю «Автомобільний транспорт», переліком основних дисциплін навчального плану;

 - мати уявлення про технологічні процеси виготовлення, технічного обслуговування, ремонту і експлуатації автомобілів;

 - ознайомлення з чинниками впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище.

1.     Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни-формування  знань і навичок , необхідних для вивчення  всіх  спеціальних дисциплін , що вивчають із спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- Освоєння особливостей роботи електрообладнання на автомобілі;

- Оволодіння знаннями про систему електропостачання приладів автомобіля;

- Ознайомлення з системами електрообладнання автомобіля і їх роботою за різних умов експлуатації ;

- Формування у випускників знань в області експлуатаційної безпеки електрообладнання.

Одним із найважливіших завдань розвитку народного господарства нашої держави являється прискорення темпів комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, необхідних для постійного росту продуктивності і якості праці. Розв'язання цих завдань можливе лише при широкому використанні сучасних досягнень електротехніки і електроніки.

Мета: вивчення студентами основних понять про електричне поле та струм, однофазні та  трифазні електричні кола, способи з’єднання електричних елементів, принципу дії електричних машин та апаратів, принципів вироблення і передачі електричної енергії, основ електричних вимірювань, принципу дії електронних пристроїв, що входить в навчальні плани більшості неелектричних спеціальностей, а саме спеціальності 5.07010602  «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

Задачі: вдосконалення загальної підготовки студентів, розвиток знань теоретичних основ електротехніки та електроніки та навчання студентів розумінню таких понять як електричний струм, магнітне та електричне поле,  принципу дії електричних машин, апаратів та різних типів електронних  приладів і схем та умінні визначення основних параметрів вище вказаних понять.

Навчальна дисципліна "Етика і психологія ділових відносин" відіграє важливу роль у підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності та продуктивної співпраці у будь-якій сфері. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти необхідного теоретичного базису і практичних вмінь для реалізації належної ділової поведінки, виховання культури спілкування та взаємовідносин для майбутньої професійної діяльності.

На відміну від окремих наук, що вивчають лише деякі області дійсності, предмет філософії охоплює найзагальніші риси дійсності, основи буття і пізнання, що вивчаються не безпосередньо, а через узагальнення даних інших наук та осмислення всієї існуючої культури,

 її світоглядних структур. Таким чином філософія — раціональна

самосвідомість людства, наслідок його прагнення збагнути глибинні основи

 буття і місце людини у світі.

Давньогрецький філософ Кратет Фіванський зазначав:

«Філософія важливіша від дихання, бо значно важливіше добре жити, чому навчає філософія, ніж просто жити, що залежить від дихання.»

Німецький філософ 19 століття Георг Вільгельм Фрідріх Гегель так визначав предмет філософії:

Філософія є наукою про причини, або [наукою] про «чому?»

Філософія покликана тримати увесь час у полі уваги та в актуальному

стані всі основні виявлення людини як людини, із чим пов'язані

особливості її предмету:

історична змінність, оскільки історично змінними постають самовиявлення та самоусвідомлення людини;

уся історія філософії фактично входить в окреслення її предмету, оскільки лише за такої умови ми здатні окреслити «топографію» людськості;

філософія постає своєрідною формою збереження та забезпечення історичної неперервності людської свідомої самоідентифікації.

Навчальний курс “Фізика” охоплює всі основні розділи загального курсу фізики як фундаментальної дисципліни, необхідні для розуміння суті фізичних явищ, використовуваних в сучасних технічних пристроях.

Для засвоєння матеріалу навчальної програми необхідно мати знання з елементарної фізики, математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії.

Основна мета вивчення дисципліни — опанувати теорію, набути навичок виконання лабораторних робіт, виробити фізичне мислення та інтуїцію, навчитися застосовувати здобуті знання та навички для розв’язання практичних завдань.

Розвиток хімічної промисловості забезпечує розвиток інших галузей народного господарства (металургія, електроніка, автоматика, обчислювальна техніка, телемеханіка, радіотехніка тощо). Хімічними методами здійснено отримання висококалорійного палива (йде на потреби ракетної техніки), розділення ізотопів (для роботи атомних реакторів), розробку міцних конструкцій космічних систем. Широкого застосування набули різноманітні каталізатори, мембранні технології та сенсори, що дають можливість керувати хімічними процесами на молекулярному рівні. Сучасний інженер має справу зі складними фізико-хімічними процесами та різними конструкційними матеріалами, властивості яких він повинен добре знати. Отже, хімічна підготовка сучасного спеціаліста полягає в розумінні процесів, властивостей речовин та матеріалів як основи для ґрунтовного креативного мислення, яке дасть можливість вирішувати складні питання техніки на науковій основі. Тому знання з хімії необхідні для роботи інженера будь-якої спеціальності.

У навчально-методичному комплексі викладена необхідна сукупність навчально-методичних матеріалів для вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами усіх спеціальностей аграрного профілю. Наводиться широкий спектр інформаційно-аналітичного матеріалу, розкривається зміст і специфіка даного курсу. Видання відповідає вимогам концепції навчання в сучасних умовах, а освоєння запропонованої програми курсу допоможе осягнути, а також критично підходити й творчо вирішувати проблеми формування комунікативної компетентності, набуття комунікативного досвіду, що постають перед спеціалістами, керівниками та державними службовцями в аграрному секторі на всіх ієрархічних рівнях.

Курс є логічним продовженням дисципліни «Українська мова».

Мета навчальної дисципліни:

  • формування комунікативної компетентності студентів;
  • набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентноздатності сучасного фахівця;
  • вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

 Завдання

  • сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;
  • забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;
  • виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;
  • розвивати творче мислення студентів;
  • виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.
  • сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

Мета навчальної дисципліни полягає в отриманні студентами знань із галузі комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, персональних комп’ютерів, розробки алгоритмів та програмування, набуття практичних навичок роботи ПК.  

Завданням навчальної дисципліни є застосування сучасних пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення, реалізації алгоритмів обробки інформації на алгоритмічній мові.

     Мета вивчення дисципліни – формування системи знань про сутність і методологію організації та планування діяльності підприємств як основи підприємницької діяльності виробництв у ринкових умовах господарювання, базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах, щодо особливостей маркетингу у галузі надання автотранспортних послуг. 

     Завданнями навчальної дисципліни, що мають бути вирішеними у процесі її вивчення, є освоєння основних понять, систем, методів і форм організації, планування та маркетингової діяльності підприємств; набуття практичних навичок розв’язання конкретних організаційних завдань; формування вмінь творчого підходу до економічних проблем в області організації, планування та маркетингу підприємств, пошук шляхів удосконалення їх діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

– предмет і значення курсу «Організація та планування підприємств, маркетинг автотранспортних підприємств»;

– основи планування на автомобільному транспорті;

– планування собівартості продукції, виробничої програми АТП, матеріально-технічного забезпечення, праці та заробітної плати;

– оперативне планування;

– організацію економічної ефективності на підприємствах автотранспорту;

– сутність, завдання, принципи та функції маркетингу;

– основні види та сфери застосування маркетингу;

– основні категорії та концепції маркетингу;

– комплекс маркетингу та його специфіку у сфері надання автотранспортних послуг;

вміти:

- обчислювати показники виробничої програми;

- розраховувати собівартість автотранспортних перевезень;

- визначати необхідну кількість вантажного і пасажирського автотранспорту;

- визначати фінансові показники та обчислювати показники економічної ефективності на автотранспортному підприємстві;

- вирішувати питання оперативного планування на АТП;

- досліджувати ринки, товари, споживачів, конкурентів та визначати конкурентоздатність товарів/послуг;

- розробляти заходи стимулювання збуту, організовувати пропаганду і рекламу;

- розробляти стратегію та тактику маркетингової діяльності підприємства в ринкових умовах;

- прогнозувати результати роботи підприємства на ринку;

- оцінювати результативність маркетингу на основі аналізу витрат, прибутку й показників рентабельності діяльності транспортного підприємства.

     Мета вивчення дисципліни – формування системи знань про сутність і методологію сертифікації та страхування автотранспорту, їх базових понять, оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками сертифікації та страхування автотранспорту, а також формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків та органів сертифікації у галузі надання автотранспортних послуг. 

     Завдання вивчення дисципліни полягають у доведенні до студентів змісту сертифікації та страхування, формуванні цілісного уявлення про необхідність та сутність сертифікації та страхування автотранспорту, про законодавчу базу, що регулює розвиток сертифікацію та страхування в Україні, формуванні цивілізованого ставлення до колективного та особистого майна, власного життя та здоров'я, відповідальності перед третіми особами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- сутність та порядок здійснення сертифікації автомобілів;

- термінологію та позначення в сертифікації;

- існуючі законодавчі документи, що регламентують сертифікацію автомобілів;

- сутність поняття та необхідність здійснення автотранспортного страхування, його характерні риси та значення у захисті майнових інтересів фізичних та юридичних осіб;

- зміст нормативно-правового забезпечення автотранспортного страхування;

- порядок укладання договорів за видами автотранспортного страхування;

- дії страхувальника у разі настання страхового випадку за видами автотранспортного страхування;

- причини виникнення, розвитку, умови функціонування та значення міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка»;

вміти:

- проводити сертифікацію автотранспортних засобів;

- використовувати набуті знання при сертифікації транспортних засобів;

- виконувати розрахунок необхідних параметрів при проведенні сертифікації транспортних засобів.

- орієнтуватися у різних ознаках класифікації автотранспортних ризиків;

- виявляти особливості цивільної відповідальності учасників дорожнього руху;

- орієнтуватися у підходах щодо визначення збитку та страхового відшкодування за видами автотранспортного страхування;

- визначати умови договору страхування автотранспортних засобів, страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом, страхування від нещасних випадків на автотранспорті та страхування відповідальності автоперевізників;

- здійснювати розрахунок страхової премії та страхового відшкодування з урахуванням франшизи і систем страхового забезпечення за договором страхування автотранспортних засобів;

- здійснювати розрахунок страхової виплати за договорами страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом, страхування від нещасних випадків на автотранспорті та страхування відповідальності автоперевізників.

     Мета вивчення дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями з питань транспортної логістики та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування принципів, методів, технологій та процедур транспортної логістики в управлінні підприємствами і матеріальними потоками; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень логіста (фахівця) підприємства. 

     Завданнями навчальної дисципліни, що мають бути вирішеними у процесі її вивчення, є: узагальнення теоретичних засад у сфері транспортної логістики, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; визначення суті, законів, принципів і механізмів транспортної логістики; опанування основ методології, технологій та процедур транспортної логістики; оволодіння методами транспортної логістики на підприємстві, а також управління матеріальними потоками в умовах екстремальних ситуацій; набуття навичок організації перевезень автомобільним транспортом, вантажопереробки, інформаційних потоків і т.ін.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

− сутність транспортної логістики підприємства, її основні структурні компоненти, особливості організації і управління;

− шляхи ефективного налагодження транспортних процесів у логістичному ланцюзі;

− підходи до формування і функціонування окремих складових транспортної логістики на основі можливостей і потреб підприємства;

− організаційно-економічний механізм транспортним забезпеченням підприємства на засадах логістики тощо;

вміти:

− розробляти управлінські рішення щодо організації основних процесів транспортного забезпечення на підприємстві;

− розраховувати показники ефективності транспортної логістики в цілому і для її окремих складових за видами транспорту;

− володіти основними методами і інструментами, що застосовуються при вирішенні задач транспортування і розробляти шляхи підвищення їх віддачі.

Дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», на яку вступають випускники різних напрямів підготовки та спеціальностей. Тому зміст дисципліни розроблено так, щоб він стояв на рівні сучасної педагогічної й методичної науки, а його матеріал був доступним і зрозумілим для студентів; виклад був систематичним і послідовним не лише з погляду логічного, а й психолого-педагогічного, тобто в ньому забезпечувався перехід від відомого до невідомого, від простого до складного, від близького до далекого; щоб навчальний матеріал збуджував інтерес до знань, стимулював потребу самостійного пошуку студентів; щоб матеріал реалізував не лише освітні, а й виховні, розвивальні та професійні завдання.

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «англійська мова за професійним спрямуванням» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував на рівні молодшого спеціаліста матеріал таких дисциплін як: “англійська мова” (рівень стандарту), «англійська мова за професійним спрямуванням».


Дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», на яку вступають випускники різних напрямів підготовки та спеціальностей. Тому зміст дисципліни розроблено так, щоб він стояв на рівні сучасної педагогічної й методичної науки, а його матеріал був доступним і зрозумілим для студентів; виклад був систематичним і послідовним не лише з погляду логічного, а й психолого-педагогічного, тобто в ньому забезпечувався перехід від відомого до невідомого, від простого до складного, від близького до далекого; щоб навчальний матеріал збуджував інтерес до знань, стимулював потребу самостійного пошуку студентів; щоб матеріал реалізував не лише освітні, а й виховні, розвивальні та професійні завдання. 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «англійська мова за професійним спрямуванням» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував на рівні молодшого спеціаліста матеріал таких дисциплін як  “англійська мова” (рівень стандарту), «англійська мова за професійним спрямуванням».

З метою оволодіння системою наукових знань про політичне життя та суспільно-політичні процеси в структуру гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах України введено викладання навчальної дисципліни — політології, найважливішою функцією якої є формування політичної культури суспільства.