Метою дисципліни є формування в здобувачів  освіти теоретичної бази знань з “Комерційної діяльності”, формування у студентів знань, умінь і навичок з організації та технології комерційної діяльності в сфері товарного обігу та формування у майбутніх фахівців мислення, спрямованого на пошук вигідних господарських операцій через купівлю-продаж товарів.

Дисципліна є обов’язковою

Завданнями навчання є:

Під час вивчення дисципліни студент повинен знати:

·   нормативно-правове забезпечення комерційної діяльності;

·   зміст комерційної діяльності виробничих і торговельних  підприємств;

·   зміст процесів організації та планування закупівель і збуту товарів;

·   організацію комерційних зв’язків та роботи по укладенню комерційних договорів на  внутрішньому ринку та у сфері  зовнішньої торгівлі;

·   зміст асортиментної політики виробничих та торговельних підприємств;

·   зміст торговельно-технологічних процесів в оптових і роздрібних підприємствах;

·   прогресивні форми і методи продажу товарів;

·   способи оцінки комерційних ризиків та ефективності комерційних операцій.

Уміти:

·  визначати комерційних партнерів у сферах закупівлі  і збуту товарів, відбирати більш вигідних;

·  розробляти проекти  договорів;

·  проводити ділові переговори по формуванню комерційних зв’язків;

·  розраховувати потребу в закупівлях товарів;

·  розробляти асортиментні переліки товарів та контролювати стійкість асортименту;

·  визначати потребу в складських площах для зберігання товарів;

·  виявляти та оцінювати комерційні ризики, пропонувати способи їх зниження;

·  розраховувати показники ефективності комерційної  діяльності, здійснювати їх аналіз, визначати шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності;

·  розв’язувати  проблемні ситуації у сферах закупівлі та збуту товарів.


Навчальна дисципліна “Комерційне товарознавство” сприяє поглибленню знань про товарні характеристики та споживчі властивості товарів в умовах ринкової економіки і створює базові передумови для подальшого засвоєння професійно орієнтованих дисциплін.

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік» є обов’язковою для студентів  спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Згідно з навчальним планом денної форми навчання вивчення дисципліни заплановано на 4 семестр (2 курс).
Курс передбачає формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок з методології та методики ведення обліку, відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, заповнення облікових реєстрів та форм звітності, набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.